Skoler

Her presenteres artikler om skoler og skolegang i de gamle Kongsvinger og Vinger kommuner. Stoff som vedrører Skolemuseet på Skinnarbøl vil også finnes her. Kontaktperson for skolemuseet: Astrid Engen Kristiansen.

 

Gamle Skinnarbøl skole

Kulturminneverdier i lokalsamfunnet

Følgende artikkel ble trykt i bladet Kulturarven i nr 56 juni 2011:

I Kulturarven nr 39 2007 reises spørsmålet: Hvilken betydning og rolle har skolehusene som ble bygget etter fastskolereformen i 1860 som kulturminner i dag? Gjennom et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for kulturminneforskning er det fremkommet nye perspektiver på dette som kan illustreres ved gjennomgangen av historien om Skinnarbøl skole.

Les mer …

UtskriftE-post

Litt om skoleutviklingen i Kongsvinger

Under Daneveldet var det bare kirken som var interessert i å gi utdanning til folk flest. Ved lov av 1739 fikk vi” Forordning om skolerne på Landet i Norge”.  Kirken innså at kirkelyden trengte en skolering og at prestene og klokkerne ikke kunne klare å sette i verk ”Almueskoler” for alle, og vi fikk omgangskoler og noen faste skolesteder ved kirkestedene.

Etter 1814 og i union med Sverige ble det aktuelt for det nye ”lydriket” å markere seg i forhold til storebroren Sverige. Det norske stortinget utarbeidet Lov om almuevæsenet på Landet av 1860, og tillegg til denne i 1869 og 1873, lovene ble vedtatt av svenskekongene Carl og Oscar.

Les mer …

UtskriftE-post

Skulen frå 1860

Frå ein liten krins der skogen og bygda møttest.

Aldri er det gjort eit slikt tak for norsk folkeskule som det vart gjort etter at skulelova frå 1860 kom. I prinsippet kom all framvokster for folkeskulen til å følgje dei linene som vart oppstreka da. Vi hadde jo bak der skulelovene av 1739 og 1827, men omgangsskulen var det vanlege utover bygdene, og ”almueskolen” var fyrst og fremst ein religionsskule.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger sentralskoles historie


Før 1925 hadde folkeskolen lokaler ved siden av den daværende Middelskole i den gamle folkeskolebygningen, men den var for liten, slik at skolen i 30 år hadde måttet leie så mange rom som den høyere skolen kunne avse.

Les mer …

UtskriftE-post

Skolemuseet på Skinnarbøl

Den gamle skolen

Huset brukes som skolemuseum og driftes av de fire historielagene i kommunen. Huset holdes åpent for allmennheten og for skolene, barnehagene og aldershjemmene. Det er laget et pedagogisk opplegg som tilpasses de forskjellige alderstrinn, og frivillige fra historielagene stiller opp som verter og omvisere.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive