Om oss

Referat fra årsmøtet 2017

Sted/dato: Aamodtgården, 16.02.2017 kl 19.00. 

Til stede: 39 medlemmer
Leder ønsket velkommen og refererte til innkallingene.

Sak nr. 1, Konstituering

Til møteleder ble valgt Liv Toreng.
Til referent ble valgt Per Erik Rastad.

Sak nr. 2, Årsberetning 2016

Sekretær leste opp styrets årsberetning.
I forbindelse med denne informerte Per Arne Gransæther om innsamling av kunnskap
om Glåmdal i forhistorisk tid samt om kartlegging av boplasser.
Bjørn Sandberg ba om at det ble avklart i god tid hvem som har ansvar for Rustad-bautaen før 8. mai.
Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 3, Regnskap 2016

Kasserer gikk gjennom regnskapet.
Det ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 4, Budsjett for 2016

Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget der kr 5000 ble plusset på til markering osv i forbindelse med registrering av boplasser.
Forslaget ble deretter enstemmig godkjent.

Sak nr. 4, Planer for 2017

Følgende planer for 2017 ble referert:
- Foredrag av Kjell og Gjermund Nygårdsæter om Vingersruta.
- Busstur i forbindelse med foredraget.
- Formiddagstreff 1. onsdag i hver måned.
- Busstur i august.

Sak nr. 5, Fastsetting av kontingent for 2017

Styret foreslo videreføring av kontingent på kr 200 pr år.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 6, Valg

Følgende i styret var på valg:

Leder: Liv Toreng valgt for 1 år.
Nestleder: Per Arne Gransæther valgt for 2 år.
Sekretær: Per Erik Rastad valgt for 2 år.

Øyvind Torgersen har bedt om avløsning som varamedlem i styret og i hans sted ble valgt Bernt Blåka for 1 år.

Valgkomiteen har bestått av Even Bekkevold, Klara Joramo og Kjell Gylterud. Disse ble gjenvalgt.

Som revisor ble Kjell Gylterud gjenvalgt.

Årsmøtet ble deretter avsluttet kl 19.55.

Kjell Rymoen holdt deretter et foredrag om sentrale personer i Kongsvinger på 1800-tallet.

Referent: Per Erik Rastad

 

UtskriftE-post

Årsberetning 2016


Laget har vokst og hadde pr 31.12.16 341 medlemmer. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager, og hvor vi arrangerer bl.a. medlemsmøter og utstillinger. Vi har som hovedoppgave å ta vare på lokalhistorien, og vi fokuserer på bevaring, formidling og å være en sosial møteplass.

Styret
Styret har i 2016 bestått av følgende:

Leder: Liv Toreng
Nestleder Per Arne Gransæther
Kasserer Bjørn Sandberg
Sekretær Per Erik Rastad
Styremedlem Siri Skara
Styremedlem Per Tore Broen

Varamedl.
Terje Leander
Sigrid Gulbrandsen Dahl
Øyvind Torgersen

Styremøter
Det har vært holdt 7 styremøter i 2016 og behandlet 42 saker. Alle styremøtene har vært holdt i Aamodtgården som også er vår base med kontor og lager. Leder bemanner kontoret hver onsdag kl 10-12.

Les mer …

UtskriftE-post

Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

        

§ 1: Formål

Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å:

  • registrere og ta vare på skriftlig og muntlig kildematriale, gjenstander og fotografier,
  • merke gamle ferdselsveier, boplasser, fangstplasser, skanser og lignende,
  • fotografere og tegne av gamle bygninger og landskap før omdisponering og utbygging finner sted,
  • arrangere møter med foredrag, utgi hefter og drive kursvirksomhet.

§ 2: Styret

Laget skal ha et styre på 6 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Leder velges særskilt for 2 år. Styrets øvrige medlemmer, 3 vara-medlemmer, 2 revisorer og en valgkomité på 3 medlemmer velges også for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Det er anledning til gjenvalg.

§ 3: Årsmøte

Årsmøtet holdes i januar-februar. Styret innkaller med minst 14 dagers varsel.

Årsmelding og regnskap må legges fram på møtet. Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent siste år. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er til stede. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

§ 4: Ekstraordinært årsmøte

Når flertallet i styret eller minst 10 medlemmer krever det, innkalles det til ekstraordinært årsmøte.

§ 5: Kontingent

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 6: Endring av vedtektene

Endringene i ovennevnte vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte og må ha 2/3 flertall. Forslag til endring må følge innkalling.

§ 7: Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare skje ved 2/3 flertall på årsmøtet. Årsmøtet avgjør ved vanlig flertall hvordan lagets midler da skal disponeres.

UtskriftE-post

Styret for 2017

Etter historielagets årsmøte 16. februar
er lagets styresammensetning som følger:

Leder: Liv Toreng
Nestleder: Per Arne Gransæther
Sekretær: Per Erik Rastad
Kasserer: Bjørn Sandberg
Styremedlemmer: Siri Skara og Per Tore Broen
Vararep. til styret: Sigrid G. Dahl, Terje Leander, Bernt Blåka

Revisor: Kjell Gylterud

Andre verv:
Redaksjonskomite for medlemsbladet: Per Erik Rastad, Kjell Rymoen, Åsne Stolpe, Elisabeth Haug.
Leder fotogruppe: Tom Knardahl
Leder gruppe for slektsgransking: Steinar Stolpe
Facebookredaktør: Per Tore Broen
Redaktør for nettsted: Steinar Stolpe

UtskriftE-post

Historien om Kongsvinger museum

Utgangspunktet for Kongsvinger Museum var et hus. Rittmester Harald Aamodts siste ønske var at det skulle opprettes et museum for Kongsvinger på eiendommen hans i Øvrebyen: Vollgt 8 og 10 med fredet hovedbygning fra 1801 med grunnflate på 240 m2, en gammel drengestue, et tømret uthus med stall, samt et stabbur fra 1727 som opprinnelig var et militært telthus.

Les mer …

UtskriftE-post

Kongsvinger-Vinger historielag
AamodtgårdenUtviklet i samarbeid med Inventive