Sted/dato:       Aamodtgården, 15.02.2018   

Til stede:         24 medlemmer 

Liv Toreng ønsket velkommen og refererte innkalling og sakliste.

Sak nr. 1, Konstituering

Som møteleder valgtes Liv Toreng og som møtereferent Per Erik Rastad. Valgene var enstemmige.

Sak nr. 2, Årsberetning 2017

Sekretæren refererte årsberetningen. Utflukt til Bæreia-området manglet og vil bli tilføyd. Det var ellers ingen merknader, og beretningen ble tatt til etterretning.

Sak nr. 3, Regnskap 2017 og budsjett for 2018

Bjørn Sandberg refererte regnskapet. Det var ingen merknader og regnskapet ble enstemmig godkjent.

Budsjettet for 2018 og planene for våren ble referert. Jo Raabe henviste til lagets gode økonomi og etterlyste god bruk av midlene, bl.a. til utenbys foredragsholdere. Leder var enig og nevnte at en bok om gravminner ved Vinger kirke kan bli aktuell.

Etter forslag fra Even Bekkevoll ga årsmøtet styret utvidet fullmakt til direkte å overføre beløp til aktiviteter som er av betydning for trivsel og velvære. Budsjettet og planene for våren ble deretter godkjent.

Sak nr. 4, Fastsetting av kontingent for 2015

Styret la ikke fram forslag om endring. Kontingenten for 2018 blir derfor  kr. 200,-/år/medlem.

Sak nr. 5, Valg

Valgkomiteen har bestått av Klara Joramo, Kjell Gylterud og Even Bekkevold.

De foreslo følgende valgt:

Leder:                                      Liv Toreng, 1 år.
Styremedlem/nestleder:            Per Arne Gransæter, ikke på valg
Sekretær:                                 Per Erik Rastad, ikke på valg
Kasserer:                                  Bjørn Sandberg, 2 år
Styremedlem:                            Per Tore Broen, 1 år
Styremedlem:                            Siri Skara, 2 år

Vara til styret:                           Arnhild Meyer, 2 år
Vara til styret:                           Sigrid Gulbrandsen Dahl, 2 år
Vara til styret:                           Bernt Blåka, ikke på valg

Valgkomite:
Klara Joramo, Kjell Gylterud og Even Bekkevold.
Valgene var enstemmige.

Årsmøtet ble deretter avsluttet. Per Øyvind Skarphol fortalte deretter om sin oppvekst i Kongsvinger.

Per Erik Rastad, ref.