Årsberetning 2018

Laget har vokst fra 370 medlemmer pr 31.12.17 til 380 pr 31.12.18. Vi har base i Aamodtgården, hvor vi har kontor og lager, og hvor vi arrangerer bl.a. medlemsmøter og utstillinger.

Vi har som hovedoppgave å ta vare på lokalhistorien, og vi fokuserer på bevaring, formidling samt å være en sosial møteplass.

 Styret

Styret har i 2018 bestått av følgende:
Leder:               Liv Toreng
Nestleder           Per Arne Gransæther
Kasserer            Bjørn Sandberg
Sekretær           Per Erik Rastad
Styremedlem     Siri Skara
Styremedlem     Per Tore Broen
Varamedl.          Arnhild Meyer
«                      Sigrid Gulbrandsen Dahl
«                      Bernt Blåka

Styremøter

Det har vært holdt 9 styremøter i 2018 og behandlet 48 saker. Alle styremøtene har vært holdt i Aamodtgården. Leder bemanner kontoret hver onsdag kl 10-12.

Medlemsbladet

Redaksjonskomiteen har bestått av Åsne Stolpe, Elisabeth Haug, Kjell Rymoen og Per Erik Rastad. Medlemsbladet har kommet ut med fire nummer a 36 sider med variert innhold. Økningen fra 24 til 36 sider har blitt svært godt mottatt. Foruten artiklene som skrives av redaksjonen selv, får vi også inn stoff skrevet av andre bidragsytere. Takket være godt arbeid med annonsering og postombæring til fots er utgivelsen av bladet ingen økonomisk byrde for laget. Bladet er en viktig arena for lokalhistorien i Kongsvinger.

Kongsvinger Museumsforening

Vår representant i foreningen er Liv Toreng med Per Erik Rastad som v. representant. Hovedsamarbeidsområdet har vært Skinnarbøl skolemuseum samt generell samarbeidsinfo. Leder for foreningen er Astrid Engen Kristiansen.

Historielagets hjemmesider

Steinar Stolpe er teknisk og innholdsmessig ansvarlig for historielagets nettsider som pr i dag rommer et stort antall lokalhistoriske artikler.

Hjemmesidene holdes ved like og bygges videre ut etter hvert som artikkelstoff av allmenn interesse innløper. Ved årsskiftet inneholdt sidene 164 artikler, derav noen få som ikke er utpreget lokalhistoriske. Et betydelig antall forfattere har bidratt, noen i svært stor grad. Besøksstatistikken viser ca. 8.400 besøk på sidene i 2018, noe som innebærer 19.300 sidevisninger.

Facebook

Per Tore Broen styrer facebook-sidene våre som er et viktig bindeledd mellom historielagets styre, lagets medlemmer og alle som for øvrig er interesserte i Kongsvingers historie. Ved årsskiftet hadde vi 1041 følgere i alle aldre, fordelt på 25 kommuner og 10 land.

Gjennom året har administrator lagt ut 33 innlegg på lagets facebook-sider. Dette har i hovedsak vært informasjon og påminnelser om historielagets arrangementer, men også lenker til aktuelle artikler på historielagets nettsider.

Fotogruppa

Tom Knardahl administrerer fotogruppa og har laget et eget web-program for å gjøre alle bildene våre tilgjengelige for allmennheten. Webprogrammet er tilknyttet historielagets nettside. Fotogruppa har hatt jevnlige møter etter behov.

Fotogruppa har fått fraktet opp og plassert to arkivskap på «Gyldenborg».
Alle fysiske originalbilder skal flyttes fra Aamodtgården og oppbevares i disse. Dette for å få best mulig sikring av bildene. (gjøres i jan-febr).

Den digitale bildedatabasen har jevnlig blitt oppdatert med nye foto og utbedret teknisk.
Denne virker nå stabil med få tilbakemeldinger.

Slektsgransking

Steinar Stolpe administrerer slektshistoriegruppa, som har hatt et aktivt år. Den har stor nytte av innlagt trådløst bredbånd i Aamodtgården. Gruppen møtes regelmessig den siste mandag i hver måned. Etter avtale for inneværende sesong med kafeeier disponerer gruppen fortsatt lokalene i Aamodtgården. Gruppen omfatter 12-14 navn, hvorav 8-10 normalt er til stede. Dette er en medlemsaktivitet som er åpen for så vel nybegynnere som for mer erfarne slektsgranskere. Vi har særlig nytte av Geir Dybvig og Ole Johannes Østberg som veiledere.

Kartlegging av nedlagte boplasser

Det er ei gruppe for kartlegging og registrering av nedlagte boplasser innen vårt område med Per Arne Gransæther som leder, samt Per Skogrand og Bjørn Sandberg.

De fleste plassene under Rustad, Hov, Nesteby, Stømner, Øiset, Grønnerud og Nyhus er registrert. Vi trenger turgåere for Sæter, Skinnarbøl, Overud, Holt, Digerud og Åsum som kan registrere plasser der.

Tom Knardahl står i startfasen på å supplere databasen med søk på husmannsplasser og legge inn informasjon om disse som allerede er samlet inn av Per Arne Gransæther.

Arkeologi og forhistorie

Med Per Arne Gransæther og Åsne Stolpe i spissen har gruppa startet opp for fullt i 2017. Førsteamanuensis Lars Erik Gjerpe ved Institutt for arkeologi ved UiO holdt 29. mai et foredrag om bosetning og eiendomsrett på Østlandet i jernalder. Foredraget samlet mange tilhørere.

Historielaget bestilte en rapport fra NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) laget av Hilde Rigmor Amundsen over de eldste kulturminnene, gjenstandsmateriale og øvrige kulturspor som er kjent i Kongsvinger kommune pr dato, det vil si i forhistorisk tid, med periodene steinalder, bronsealder, jernalder og til dels middelalder. Oversikten kan fås ved henv. historielaget. Den foreligger elektronisk.

Vi har publisert egne artikler om førhistorisk tid i meldingsbladet og på nettsiden vår. Sammen med Brandval historielag hadde historielaget i høst en ekskursjon til fortidsminnene ved Viker i Brandval. Her finnes et større gravfelt.

Onsdagstreff

Første onsdag i måneden vår og høst har vi arrangert onsdagstreff i Aamodtgården. Her studerer vi bilder og prater om løst og fast som berører historielaget. Treffene har vært godt besøkt.

Medlemsmøter

  1. mars holdt Jorunn Engen et foredrag om pilgrimsveiene i distriktet.
  2. mai holdt Lars Erik Gjerpe et foredrag om «Bosetting og eiendomsrett
    på Østlandet i jernalder.
    25. oktober holdt Oscar Aanmoen et foredrag om Karl Johans  kroningsreise gjennom distriktet i 1818.

Turer

  1. mai var det utflukt til Odals Værk med kaffe i Promenaden etterpå.
  2. august var det planlagt busstur til Hamar, men denne ble avlyst.

 Vandringer

  1. september ledet Bjørn Sandberg en vandring i området Bogerfløyta – Sæter.
  2. juni vandring i Skinnarbøl-området ble avlyst.

Tiltak gjennom året

Laget deltok under Liv i Leiren 2. juni og Julemarkedet 1. desember, men grunnet ny leieavtale ble dette noe helt annet enn tidligere. Laget har fått i oppgave å videreføre pilgrimsleden fra Sta. Clara til Brandval gamle grense. Dette har Jorunn Engen tatt på seg, og ruta vil etter hvert bli merket. 2. september inviterte Anne Margrethe Ekren til pilgrimsmarsj fra Lierfløyta til Sta. Clara.

Vi hadde dugnad i Aamodtgården 30. april og på Skinnarbølskolen 30. mai. Historielagene hadde som vanlig åpent hus på skolemuseet søndagene i juli. Vårt historielag var tildelt 30. juli.

Historielaget har i mange år hatt ansvar for at bautaen ved Rustad har vært i orden til frigjøringsdagen 8. mai, men dette er overtatt av Kongsvinger forsvarsforening.

Laget har gjennom året fått flere henvendelser om å overta ulike former for samlinger som kan være av historisk interesse, men vi har måttet si nei, da vi ikke har lagerplass til slike ting. Laget bevilget midler til et forprosjekt av arkeolog Hilde Rigmor Amundsen om en analyse av funn fra forhistorisk tid i vårt distrikt. Denne rapporten forelå nå på nyåret. Vi har også fått henvendelser om støtte til utgivelser av bøker. Slike henvendelser har blitt vurdert ut fra en lokalhistorisk vinkling, og der slik støtte har blitt innvilget, utbetales denne først etter en utgivelse. Bl.a. gjaldt dette boken om revyhistorien i Kongsvinger.

Torbjørn Tjernsberg var i en årrekke en velkjent journalist i Glåmdalen samtidig som han tok en rekke fremragende bilder og skrev flere bøker. Han sønn, Torbjørn A. Tjernsberg, har vært generøs til å gi alt dette som gave til historielaget uten klausuler.

Laget kom i en vanskelig situasjon da det ble etablert kafe i Aamodtgården. Dette medførte at vi ikke kunne benytte kjøkkenet, og bruken av møterommet ble vanskelig. Gyldenborg har vært benyttet i noen grad i stedet. Vi fikk imidlertid beholde våre små rom i 2. etasje. Laget har siden vært på leting etter evt. andre lokaler som kunne passe.

Historielaget har i forbindelse med hotellplanene i Byparken bistått Kongsvinger kommune med å belyse intensjonene bak opprettelsen av parken for snart 100 år siden.

Medlemskap

Historielaget er medlem av Byen Vår og av Landslaget for lokalhistorie samt Kongsvinger museumsforening.

Markedsføring

Vi annonserte alle våre arrangementer i Kongsvingerguiden, i Glåmdalens avis- og nettutgave, på hjemmesidene og på Facebook. Vi hadde årsprogrammet vårt med i museumsprogrammet for Glåmdalsregionen.