Referat fra årsmøtet 2019    

     

Sted/dato:       Aamodtgården, 13.02.2019 kl 19.00.

Til stede:         29  medlemmer var til stede

Leder ønsket velkommen og refererte til innkallingene. Det var ingen merknader til disse.

Sak nr. 1, Konstituering
Til møteleder ble valgt Per Arne Gransæther. Til referent ble valgt Per Erik Rastad.

Sak nr. 2, Årsberetning 2018
Sekretær leste opp styrets årsberetning. Denne ble godkjent uten merknader.

Sak nr. 3, Regnskap 2018
Kasserer gikk gjennom regnskapet. Dette ble godkjent uten merknader.

 Sak nr. 4, Budsjett for 2019
Kasserer gikk gjennom budsjettforslaget. Dette ble godkjent uten merknader.

Sak nr. 5, Planer for 2019
Følgende planer for 2019 ble referert:

  • Utdeling av Torbjørn Tjernsbergs bilder og bøker til institusjoner
  • Formiddagstreff
  • Foredrag
  • Vandringer
  • Bussturer
  • Guidinger

Sak nr. 6, Fastsetting av kontingent for 2019
Styret foreslo videreføring av kontingent på kr 200 pr år. Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak nr. 7, Valg
Følgende ble foreslått:

Leder: Liv Toreng                               gjenvalg            1 år
Nestleder: Per Arne Gransæther           gjenvalg           2 år
Sekretær: Jan Pedersen                      ny                    1 år
Kasserer: Bjørn Sandberg                    ikke på valg      1 år
Styremedlem: Per Tore Broen              gjenvalg            2 år
Styremedlem: Siri Skara                     ikke på valg       1 år

Vara til styret: Bernt Blåka                  gjenvalg            2 år
Sigrid Gulbrandsen- Dahl ikke på valg     1 år
Arnhild Meyer               ikke på valg       1 år

Valgkomite. Kjell Rymoen, Liv T. Wennevold og Per Erik Rastad.

Revisor ble ikke valgt.

Valgene ble enstemmig godkjent.

Årsmøtet ble deretter avsluttet før Lars Ovlien holdt et foredrag om revylivet i Kongsvinger med tittel: «Den store glemmeboken – revyliv i Kongsvinger».

 

 

Referent: Per Erik Rastad