Tråstad Sør med sundstedet. Det meste av det vi ser av skog og jord tilhørte gården. Bildet er fra rundt 1880 da O. Schøyen var eier.

Gamle Kongsvinger bys grenser ble regulert da byen fra 1855 fikk bystatus, og i 1876 da Stasjonssida ble innlemmet. Begge gangene måtte jord- og skogeiere avstå grunn til vei- og boligformål i de nye bydelene. Tre av disse grunneierne var Ole Schøyen og søsknene Amund og Kristine Digerud.

O. Schøyens veg

Ole Halvorsen Schøyen (1802 – 1882) var eier og bruker av gården Tråstad Søndre. Han eide dermed også Tråstadsundet, og Schøyen hadde rett til å kreve inn sundtoll av gårdene i Vinger og i Kongsvinger Leir. Også andre reisende som krysset Glomma kunne han kreve betaling av.

Schøyen var blant de som underskrev søknaden til Kongen om at «Kongsvinger Leir maa tilstaaes lignende Kjøbstadsrettigheter som de, der er bevilgede Lillehammer og flere Byer». Byen fikk bystatus fra 1855. Schøyen måtte avstå en del av Tråstad Søndres grunn da Kongsvinger bys grenser ble trukket opp. 

Ved å følge O. Schøyens veg ned til Kongsvinger ungdomsskole og videre til østenden av idrettplassen, kommer man dit hvor Tråstad Søndre og sundstedet lå.

Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929)
Les mer om familien Schøyen på nettsidene til KVH
Se O. Schøyens veg i Google maps
Se vegen i Street View

 Amundvegen og Kristines gate

Amund (1860 – 1949) og Kristine (1877 – 1965) var to av barna til ekteparet Amund og Maren Holt Digerud på Digerud gård gnr. 29/13 og 16. I alt var det ni barn i ungeflokken.

Da gården ble overført til neste generasjon i 1893, var seks av dem flyttet ut – noen til Amerika. De som fikk skjøte på gården og overtok driften, var sønnen Amund og døtrene Karen og Kristine. De var alle tre barnløse og ugifte, og ”sammen drev de gården på en meget pietetsfull måte til opp i sin høye alder.”
Karen døde i 73 år gammel i 1936, og de to lengstlevende av søsknene solgte i årene 1947 – 1953 all innmark og noe av utmarka til byggetomter. Det meste av dette området ble kalt Digerudfeltet og strakk seg fra Engens gate opp mot Sverres gate og forbi Digerudskolen i Amundvegen.

Gårdstunet på Digerud gård i 1964. Bygningene lå i gatekrysset Olavsgt. X Sofiesgt. I dag er alle spor etter gårdstunet borte.

 Kilde: ”Bli med i gata”, Knut Ingar Hansen (2001) /  Vinger bygdebok II
Se Amundvegen i Google Maps
Se Kristines gate i Google Maps