Husmannsplasser på Nyhus, g.nr. 45 i Vinger

Per Arne Gransæther.

Det er to kjente husmannsplasser under Nyhus, Hausen og Tørrbakk. Før 1800 kjenner vi bare en husmann på Nyhus og det er fra futens manntall fra 16.10.1664, Husmannen var Erik Iversen, men vi kjenner ikke til hvor plassen var. På den tiden var de vanligvis nær tunet, der det i dag er dyrket mark. Plassene innover i skogen er ofte av nyere dato.

I tellingen fra 1865 var det tre husmenn med jord. To av plassene kalles Nyhusbakken og den tredje bare Nyhus. I tellingen fra 1875 var det to husmenn med jord, en på Nyhusbakken og en på Nyhus. I tellingene fra 1900 og 1910 var det ingen husmenn på Nyhus.

På kartet fra 1806 er det ikke vist noen husmannsplass, men i folketellingen fra 1801 er det en som er husmann med jord og skomaker. Det er ikke oppgitt noe navn på plassen. Det er Ole Halvorsen 49 år g.m. Sigri Mikkelsdatter 48 år. De hadde sønnene Peder Olsen 10 år og Ole Olsen f.1785 på Langeland, som i 1801 var tjenestedreng på Grønnerud. Ole Olsen var fra omkring 1812 husmann på Kalbakken av Grønnerud. Ole Halvorsen var født på Overud og døpt 30. mars 1749. Han døde 1809 på Nyhus. Kona Sigrid var født ca. 1750 og døde 1833 på Hestbekken under Overud. De giftet seg 4. mai 1777.  Da det ikke er vist noen husmannsplass på kartet fra 1806, kan det tolkes som at de bodde på tunet og kanskje ikke hadde noen definert plass.

Engebret Olsen er både i folketellingen fra 1865 og 1875 ført opp som husmann med jord og plassen kalles Nyhus. I Folketellingen fra 1865 hadde han 1 sau og hadde satt ¼ tønne poteter, Ved folketellingen i 1875 er han ført som husmann og dagarbeider og hadde 1 ku og hadde satt1/4 tønne poteter. I 1862 hadde han sønnen Sigvart til dåpen og tittelen da var arbeider på Nyhus.

I følge bygdeboka hadde Engebret i 1860 kjøpt en parsell av Nyhus nedenfor riksvegen. Parsellen ble skyldsatt til bruk nr. 5. I 1863 ble den kjøpt av Vinger fattigvesen, men Engebret bodde der til sin død i 1887. Var Engebret husmann?

I Norsk historisk leksikon fra 1981 av Rolf Fladby m. fl. står det om Husmann:“Gårdløse folk ble gjerne husmenn når de giftet seg; gifte tjenestefolk var like uvanlig som ugifte husmenn”. Dette kan kanskje tolkes slik at gifte tjenestefolk hadde egen husholdning og fikk disponere noe jord, mens ugifte tjenestefolk hadde kost og losji.

HAUSEN av NYHUS

I pantebok 24 for perioden 1859-1863 s. 438, den 4. april 1860, er det en husmannskontrakt på Hausen, mellom eier av Nyhus 45/6 Anne Marie Eriksdatter og husmann Kristian Eriksen. Der ser vi blant annet at den årlige avgifta for plassen var 4 spesidaler (16 kr.). Husmannen og hjemmeværende barn var forpliktet til å arbeide de fem første søknedagene i hver uke mot 12 shilling (40 øre) for dagen om sommeren og 8 shilling (27 øre) om vinteren på given kost.

I følge bygdeboka var Kristian Eriksen f. 1823 fra Masterud og gift med Eli Pedersdatter Brødbølmoen f. ca. 1830. De hadde 9 barn født mellom 1830-1877. I følge bygdeboka var de husmenn på Nyhus til Kristian døde 27.10.1879.

Folketellingen 31. desember 1865: 1 sau. Sådde på våren 5/8 tønne havre, 6/8 tønne poteter

Folketellingen 31. desember 1875: 1 ku, 1 sau, sådde ½ skjeppe bygg, 6 skjepper havre, 1 ½ tønne poteter.(En skjeppe var 1/8 tønne, dvs. ca.17,5 liter. 1 tønne 139 liter, 1 tønne land 4 dekar, dvs. at plassen måtte være på omkring 10 dekar)

Etter at Kristian Eriksen døde i 1879 fulgte, i følge bygdeboka, i rask rekkefølge:

  • Halvor Johannessen og Helene Hansdatter
  • Arne Johannessen og Martea Fredriksdatter
  • Amund Pedersen og Inga Jonsdatter

Forfatteren av bygdeboka har hatt problemer med å skille på Tørrbakk og Hausen så det er mulig at noen av disse brukte Tørrbakk.

Ved folketellingene i 1900 og 1910 var det ingen som brukte Hausen.

TØRRBAKK av NYHUS

I følge bygdeboka s. 313 skal dattera på østre Nyhus, Karen Knutsdatter f. 13.11.1814 gift 1842 med Ove Gulbrandsen Vangen f. 1817 brukt Tørrbakk. De hadde 7 barn født mellom1842-1858. Litt før 1860 flyttet de til Galgebakken.

Ved folketellingen i 1865 var Gunder Hansen husmann, han var 47 år og gift med Eli Pedersdatter som var 36 år og født i Grue. De hadde fire barn. Den eldste, Hans som var 11 år gammel, var født i Grue. Den neste, Ments var 8 år og født i Vinger. Det var også de to yngste, Karl 6 år og Pauline 3 år. Gunder Hansen flyttet like etter 1865 til Sollia på Speismark.

Ved folketellingen i 1865 hadde de 1 ku og sådde 3/8 tønne havre og satte1 tønne poteter. Ved folketellingene i 1875, 1900, 1910 var det ingen på Tørrbakk.