Seks personer med juridisk embetseksamen har gitt navn til gater og veier i Kongsvinger.Her presenteres to av dem: P. A. Eidem og W. Faye-Hansen. De andre juristene er: A.K. Blix, Per Dobloug, Jonas Lie og Maren C. Dahl. Opplysninger om disse fire er å finne i andre kategorier. 

Eidems gate

Peter Andreas Eidem (1823 – 1904) var født i Trondheim og utdannet jurist i 1845. Han var blant annet i flere år leder av Oslo kommunerevisjon. I 1875 ble Eidem utnevnt til foged i Vinger og Odal og ble da magistrat og politimester i Kongsvinger. Som byens magistrat skulle han forberede sakene til formannskapet og skolestyret.

Eidem hadde tro på byens framtid, og det falt i hans lodd å forberede så viktige saker som skolene, samlaget, vannverkene og badene. Eidem var i en årrekke valgmann fra Kongsvinger. I 1887 ble han for embedsfortjenester tildelt St. Olavs-ordenen. Han fratrådte sin stilling i 1898 og bodde her i Kongsvinger fram til sin død i 1904. 

Kilde: ”Kongsvinger by 1682-1854-1929”, Olaf Brynn (1929)     

Se Eidems gate i Google Maps
Se gaten i Street View

W. Faye-Hansens veg 

Wilhelm Faye Hansen (1877 – 1969) var født i Oslo og avla juridisk embetseksamen i 1901. Han virket som overrettssakfører på Voss fra 1904 og deretter i politiet fra 1912 til 1918, hvor han også underviste ved Politiskolen.

Etter å ha vært statsadvokat i Oslo og Hedmark, var Faye-Hansen fra 1936 sorenskriver i Vinger og Odal til han nådde aldersgrensen i 1947. Han ble boende på Kongsvinger resten av livet.

Ved siden av sin embetsgjerning var Faye-Hansen også herredsstyremedlem, medlem av menighetsrådet og kirkeverge i Vinger. Sorenskriver Wilhelm Faye-Hansen ble i 1952 tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull.

Wilhelm Faye-Hansen var gift med Charlotte Egede Nissen. Hun var datter av pianistinnen Erika Lie Nissen, som også har gitt navn til en vei i Kongsvinger.

Faye-Hansens veg ligger nær Skriverlunden hvor ”skriver” er kortform for sorenskriver.
Se W. Faye-Hansens veg i Google Maps
Se vegen i Street View