Øyvind Torgersen

Etter vedtak i kommunestyret i 1970 om at det skulle opprettes en kommunal musikkskole i Kongsvinger, ble det våren 1973 tilsatt daglig leder. Dermed var Kongsvinger Musikkskole (KM) en realitet. KM var en av de første kommunale musikkskolene i landet. Det var diskusjon om hvorvidt skolen skulle tilordnes skoleetaten eller kulturetaten. Resultatet ble at skolen skulle være en skole på lik linje med de andre skolene i kommunen, og den ble derfor en del av skoleetaten. Et styre ble valgt med prost Erik Svenke Solum som leder. Styret besto ellers av ligningssjef Gunnar Biller, dessuten Ellen Weberg som kommunens representant.

DET BEGYNTE MED MUSIKALSK BARNEHAGE

Det første året ble det gitt tilbud om musikalsk barnehage (5 – 7 år) og musikalsk forskole (1. og 2. klasse). De første lærerne var Eli Skogvoll, Ulla Bech Torgersen og Ragnhild Johnsen Meldalen. Skolen ga undervisningstilbud rundt om på skolene i hele kommunen.  Tilbudet ble etter hvert utvidet, og musikkskolen ga undervisning på fiolin, bratsj, cello, fløyte, klarinett, messinginstrumenter og sang. Skolen hadde sine egne kor som etter hvert besto av aspirantkor, juniorkor og ungdomskor. Stein Røe var korets første dirigent. Skolen ga også tilbud til psykisk utviklingshemmede. En gruppe som ble kalt ”Fargebandet” ble i starten ledet av Silvia Grøndahl.

ORKESTERSAMSPILL

Orkesteret ble en viktig del av skolens virksomhet. Orkesteret hadde en besetning av strykere, blåsere og piano. Ved flere anledninger hadde skolens orkester samarbeid med Kongsvinger orkesterforening. Dirigent for orkesteret de første årene var Øyvind Torgersen. Flere av skolens elever har senere utdannet seg videre innen musikk eller musikk-pedagogikk. Flere har også blitt profesjonelle musikere.

Glåmdalen skrev 15/6-1978 at ”Kongsvinger musikkskole er blitt en suksess”.  Skolen startet med 169 elever første året, og femte året hadde skolen hele 426 elever. Tilgangen på elever var den gangen så god at flere måtte stå på venteliste. Rundt 1980 nådde skolen sitt høyeste elevtall med ca.500.

ANSTRENGT ØKONOMI

Kommuneøkonomien var svært anstrengt på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Skolen ble flere ganger foreslått lagt ned eller sterkt redusert av rådmannen. Mange sterke krefter var da i sving, og skolen ble reddet år etter år. Et innlegg i Glåmdalen 30/11-78 sier mye om dette: ”Musikkskolen – en verdifull investering. …. Jeg håper rådmannen vil avsette tid til å overvære en av de mange huskonsertene som musikkskolen arrangerer. Da vil han sikkert forstå at musikkskolens oppgaver spenner vidt, og at den bør, skal og må være sammensatt av elever med ulik musikalsk begavelse. Selv om ikke talentet er så stort så lærer elevene å bruke de evnene de har,- de aktiviserer en viktig ressurs……”

OPPLÆRING FOR SKOLEKORPSENE

KM hadde et godt samarbeid med Kongsvinger skolemusikk. Musikkskolen sto for mye av opplæringen i skolemusikken, og var med på å gjøre Kongsvinger skolemusikk til ett av de beste skolekorpsene i Hedmark.

I begynnelsen av 2000-årene ble KM overført til kulturetaten, og ble da en del av Kongsvinger kulturskole, som i dag har tilhold på Scene U.

Kongsvinger Musikkskole har hatt to rektorer: Øyvind Torgersen fra 1973 til 1995 og Agnes Beate Nyborg fra 1995 til skolen ble en del av Kongsvinger kulturskole, der Anne Line Kamøy er leder.