Finn Sollien og Bjørn Holtbråten

På flatene ved noret som renner ut i Glomma fra Vingersjøen lå den gamle gården Nor. Gården var som navnet tilsier oppkalt etter noret. Hvor gammel denne gården er, er vanskelig å vite. Navnet Nor er et usammensatt naturnavn og kan være fra førkristen tid. Når gården ble oppdelt i to er også uvisst. Men for å skille dem fra hverandre ble de kalt Nor østre og Nor Vestre.

 NOR VESTRE

Den første kjente bruker av Nor Vestre var en Ole som svarte bygningsskatten i 1593/94. Gården lå fint til med en svak helling ned mot Glomma. Det var også kort vei til sundstedet mellom Nor og Tråstad. Av den grunn bodde folk her som hadde tilknytning til sundstedet. En skysskaffer Erik Nor bodde her 1600 – 1626, og skysskaffer Ole Syversen på 1660-tallet. I tillegg bodde det flere her i mellomtiden og etter Syversen. Hvorfor det bodde flere her har kanskje sammenheng med urolige tider. Svenskene var her og plyndret og satte denne og andre gårder i brann ved flere anledninger.

LUNDERBYE NOR

Navnet Lunderbye Nor har gården trolig fått etter Proprietær Arne Olsen Lunderbye, født på Lunderby i Eidskog i 1823. Han var sønn av Ole Arnesen Lindkjølen fra Leirsjøen i Eidskog og Anne Guttormsdatter Lunderby. Arne Lunderbye giftet seg 1847 med Jomfru Dorthea Selmer i Vinger. Hun var født på Ringerike i1823 og var datter av kapt. Joh. Selmer. I 1850 kom deres første barn til verden, en gutt som fikk navnet Johan Oluf. Senere fødte Dorthea Alf Christian i 1852 og Herluf d’Unker i 1855. De bodde i Eidskog på denne tiden, men i 1857 kjøpte Arne Lunderbye Nor Vestre for 11.500 spesidaler av sakfører Henriksen. Arne og Dorthea flyttet dermed dit. Her fikk de flere barn sammen. Først kom datteren Anna Dorothea til verden i 1857, Carl Elias i 1859, Rolf Guttorm i 1862 og tilslutt Rolf Daniel i 1865.

Som tømmermerker og trelasthandler var Arne økonomisk godt skodd. Dette vises blant annet på størrelsen av tjenerstaben han hadde. Ved folketellingen i 1865 er disse ført opp: Tjenestepige Maren Bergsdatter (23) fra Eidskog, tjenestepige Karen Hansdatter (23) fra Eidskog, tjenestepige Marthe Olsdatter (23) fra Vinger, tjenestepige Marthea Hansdatter (34) fra Næs og Guvernante Helga de Seuve (22) fra Dybvaag. Som tilleggsopplysning var det skrevet at alle i tjeneste var ugifte.

Som så mange andre var Arne Lunderbye sterkt tilknyttet John Collet Bredesen på Odals Værk. Bredesen gikk konkurs, noe som gjorde at Arne Lunderbye fulgte med i dragsuget på grunn av en kausjonsforpliktelse pålydende 100000 spesidaler. Nor Vestre ble solgt på auksjon, og familien flyttet da tilbake til Eidskog igjen. Arne Lunderbye jobbet hardt og kom seg fort opp igjen. Han kjøpte dermed tilbake Nor Vestre i 1873 for 11.000 spesidaler. Arne Lunderbye engasjerte byggmester Schüssler til å oppføre ny hovedbygning på eiendommen han hadde kjøpt. Dette byggverket falt ikke allmuen i smak, det ble karakterisert som “smaklaust”, uten stil. Dorothea Selmer kom aldri tilbake til Nor vestre. Hun døde på Lunderbye i Eidskog våren 1874 og ble gravlagt ved Vinger kirke.

Arne Lunderbye giftet seg om igjen i 1875 med Henrikka Blehr fra Stange. Henrikka var søster av Minda Juell, Dagnys mor, og av Otto Albert Blehr (1847-1927), som var jurist og politiker (Venstre). Otto Albert var statsminister i Stockholm i Steens 2. regjering til april 1902, da han avløste Steen som regjeringssjef. I hans ekteskap med Henrikka fikk Arne Lunderbye fire barn, Margit, Arne, Erling og Leif. Arne Lunderbye døde i 1892. Henrikke og noen av barna bodde her noen år, men ved folketellingen i 1900 var det kommet nytt folk til Lunderbye Nor.

Rolf Daniel Lunderbye var lege i Kongsvinger en tid før han ble kommunelege i Eidskog. I 1915 søkte han om å få trafikkere samtlige rodelagte veier i Eidskog med sin automobil. Kommunestyret hadde ingen innvendinger til søknaden.