Magnus Christian Fritzner

Trond Hagerud

Oberstløytnant Magnus Christian Fritzner (1788 – 1836), kommandant, og Jonas Gahr Støres tipp-tippoldefar

I det sydvestre hjørnet av Vinger kirkegård, hvor den gamle gamle militære kirkgården lå, står et flott høyreist gravminne av støpejern. Dette er et monument over Jonas Gahr Støres tipp tipp oldefar, Magnus Christian Fritzner. Han var offiser og kommandant på Kongsvinger festning, og døde i 1836.

ET AV DE ELDSTE GRAVMINNENE

Dette er et av kirkegårdens eldste gravminner, og det eneste av sitt slag. Gravminnet er usedvanlig uttrykksfullt. På den ene siden står med store bokstaver hans militære posisjon. På den andre siden uttrykkes families sorg over å ha mistet en dyrebar ektefelle og kjærlig far.

Det har passert 180 år siden kommandant Fritzner ble ført til sin siste hvile – trolig med militær parade, oppstilt garnison og en kanonsalutt verdig en kommandant. Gravstedet var trolig omkranset av offiserer og embetsmenn, og venner og familie som hadde kommet fra hans hjemby Fredrikstad. Sorgtunge ved graven sto også hans 42 år gamle kone Ulrikke og deres seks barn. Flere av disse var ennå i tenårene.

Hans kones fortvilelse og sorg over hans brå død, bare 48 år gammel, er tydelig å lese noen dager senere i bekjentgjørelsen av hans dødsfall i Den Norske Rikstidende.  “Det er mitt tunge lodd å bekjentgjøre for fraværende slekt og venner at min inderlig elskede og uforglemmelige mann (..) avgikk ved døden den 21 d.m.” “Etter 24 års lykkelig ekteskap må jeg derfor friste den harde skjebne, å se min ømt elskede mann i den kraftfulleste alder meg og 6 barn berøvet (..). Enhver som kjente den avdøde, vil  kunne fatte min og mine barns store tap.»

SLEKT FRA BRATISLAVA

Slekten Fritzner kom til Norge fra Bratislava med hans bestefar dragonmajor Fritzner, som på begynnelsen av 1700-tallet gikk i dansk tjeneste, og ble innskrevet i historiebøkene etter å ha utmerket seg i rytterkamp mot en overlegen svensk styrke ved Trondheim i 1718. Hans sønn, og Magnus Christian Fritzners far, var også offiser.

Vår hovedperson ble født i Christiania i 1788, og mistet begge sine foreldre i ung alder. Han valgte som sin far og bestefar en militær karriere. Da krigen med svenskene startet sommeren 1814, hadde han giftet seg et par år tidligere med Ulrikke Storm Bemer, og bosatt seg i Fredrikstad. I begynnelsen på august 1814 ble byen og festningen angrepet og bombardert av en overlegen svensk styrke som kom sjøveien. Kommandanten overga byen etter kort tids bombardement, og ble i ettertid så sterkt kritisert for dette at han ble dømt til døden, men senere benådet. Fritzner klarte å rømme ut av byen og reiste til Moss, hvor han fikk en ny kommando. Etter den korte krigen ble familien Fritzner boende i Fredrikstad, og fikk i de neste årene seks barn.

VERTSKAP FOR KONGELIGE

Før jernbanen ble bygget overnattet ofte den svenske kongefamilien og høyere embetsmenn og offiserer på Kongsvinger på sine reiser frem og tilbake mellom unionens hovedsteder.  Det var derfor et ærefullt oppdrag å være kommandant og kongelig vertskap. Høsten 1835 ble det varslet at både kong Carl Johan og dronning Desideria ønsket å overnatte på festningen. Kommandanten, oberst Huitfeldt, var 74 år og svært syk. Oberstløytnant Fritzner ble derfor utnevnt til midlertidig kommandant i forbindelse med dronningens overnatting 13. september og kongens besøk 7. oktober.

Kommandantboligen og festningen var etter nedleggelsen i 1818 i dårlig forfatning, men Fritzner fikk fraktet opp fakler og belysning fra Akershus festning, og møbeler og utstyr ble lånt inn fra nærboende familier. Ved begge besøkene ble rom gjort i stand for de kongelige i kommandantboligen.

Kommandant Huitfeldt døde kort tid etter besøkene, og Fritzner ble midlertidig utnevnt til interimskommandant. Han søkte også på kommandantstillingen, men døde brått 21. juni 1836.

Magnus Christian Fritzners oldebarn Thordis giftet seg i 1922 med Johannes Gahr som hadde overtatt og reddet selskapet Jøtul AS fra konkurs. Thordis er Jonas Gahr Støres bestemor.

Magnus Christian Fritzners militære karriere:

1813 Kaptein og sjef for det Hadelandske kompani 1813.
1818 Kaptein og sjef for Akershusiske infanteribrigades smålenske musketerkorps.
1823 Kaptein og sjef for det Onsøiske kompani.
1833 Oberstløytnant og sjef for det Rommerigske musketerkorps
Kommandant på Kongsvinger festning 17. oktober 1835 – 22. juni 1836.

Ridder av sverdordenen.

Kilder:

Digitale søk
Nasjonalbibliotekets arkiv
Den Norske Rikstidende 28. juni 1836
Morgenbladet 11. januar 1836
Fra skarpskytterregiment til heimevern 1814 – 1882 av Per Erik Rastad
Bergenhusiske regiment i krigen mot Sverige 1813 – 1814
Vinger kirke 1699 – 1999