INDLANDSPOSTEN DEN 10. JANUAR 1919:

 Det er henvist til Indlandsposten under informasjonene om Marte Plassens veg i vår oversikt over gate- og vegnavn med personnavn (se menypunktet «Gatenavn»). Vi har fått tilsendt en artikkel fra Indlandsposten den 10. januar 1919. Denne markerer Marte Plassens 85-årsdag, og inneholder opplysninger som kan være av interesse. Artikkelen er signert B.R.H. Den gjengis ordrett, med rettskrivning og tegnsetting som i originalen. Utydelig ord eller uttrykk er markert med (?). Red.

85 aar fylder Marte Plassen i Vinger i dag. Ved den alderdommens milepæl fortjener enhver som opnaar at passere den, at vi yngre hædrer dem, og derfor skal også gamle Marte i dag hædres med en liten omtale i avisen.

Marte Nilsdatter er født 10. januar 85 aar fylder Marte Plassen i Vinger i dag. Ved den alderdommens milepæl fortjener enhver som opnaar at passere den, at vi yngre hædrer dem, og derfor skal også gamle Marte i dag hædres med en liten omtale i avisen.1834 paa plassen Stæringen, nu utlagt (?), øst for Stangnessjøen i Vestmarken. Faren hette Nils Olsen og var fra Bottilsrud, og moren Marie Torsdatter fra Aaserudrinna, begge fra Østmarken.

Om sin skolegang fortæller Marte at hun deltok i omgangsskolen i Stangnæsgrenden, hvor klokker Sandmoen var lærer. Skolen blev holdt 2 turer om aaret, hver tur 6 uker, og hvert barn var pligtig fra 7 aars alder til konfirmationen.

Hvad de lærte var bibelhistorie, læsning efter evangelisk salmebok og testament, og de mest fremmelige barn fik ogsaa lære at skrive litt, men yderst faa lærte at regne.

Kaarene i Martes hjem var trange, derfor måtte hun i ung alder ut og tjene. Først tjente hun nogen aar hos etpar bønder i Eidskog, senere hos stortingsmand  Valstad (?) i Fenstad. Lønnen var den gjængse, nemlig 1 verkenskjole, 6 alen lerret, 12 alen strige, 2 mk. uld, støvler og sko, ½ pund lin, 1 sauefoster(?!) samt 12 daler i aaret. Lønnen i Eidskogen var ikke ringere end i Nes, sier Marte, og hun forteller med eftertryk at hun bare kom ut for snille husbondsfolk. «Haapas je kom var je sjøl den trølleste», føier hun til.

Jeg spør om hun husker nogen av hungersaarene nedigjennem tidene. «Ja det maa de tru je gjer», svarer Marte. «Je var vist i mit 27de aar, da snø’n laag te slutten paa mai. Saakorne vart rote ner i blaut jord, men det spire og voks saa fort saa fort (sic), og det saag endda itte ille ut. Men saa om hausten sætte det i med regn som aldri ga sæ – og der vart loa staaenes ute te juleleite og vart bære kufor, om det da dugde te det. Da var det mange i mi heimbygd og rundt ikring som tok fatt barken, før det kom berging fra utlanda; men je fekk åntlig brød der je var; barkebrødet har je bære saavidt smakt, det var vondt, beiskt og stramt.»

Hvad er det tyngste De har oplevd i Deres lange liv? spør jeg. «Aa, det er mangt baade godt og vondt», svarer Marte; « men det borde full væra verst den gongen je laag 14 vikur paa Kongsvinger for eit bein je braut åv. Je gikk omkring og solgte smaatteri for at nære mig med det, og saa rauk je paa holken og braut åv beinet ovom knee. Det var vondt, fælt vondt.»

I paalag 35 aar har Marte Stæringen bodd hos Johanne Plassen i Kurud og faat regnet stedet som sit hjem. Der har hun ogsaa nytt meget godt gjennem de mange aar, og nyter nu sin alderdoms pleie helt vederlagsfritt hos den hjertegode Johanne. Til mat, ved og litt tobak har Marte kommunal pension.

Om Martes aandsevner og sanser er det at si, at de er sjeldent gløgge og skarpe. Hørselen er noget svekket, men synet er udmerket og hukommelsen usedvanlig. Som eksempel kan nævnes, at hun husker underskrevnes ætt uti 5 generationer. Veteranen Trond Jerpsets slegt kan hun i de uendelige forgreininger. Mangt husker hun ogsaa efter farens fortellinger fra Kongsvingertrakten i krigsaarene.

Mange i grænden heromkring vil ha Marte i kjærlig erindring for den hjelp ho har ydet syke barn. Engelsk syke og andre barnesvagheter har hun litt forstand paa, og samler blomster og grønt av det gode slaget om sommeren til «bad» for de syke smaa, og mange er det som kan vidne at kuren har virket.

Jeg er viss om at uttrykke manges venlige tanker naar jeg lykønsker gamle Marte med dagen i dag og ønsker Gud signe livskvelden hendes.

B.R.H.