SSB 60 år i Kongsvinger

Av Torbjørn Andreas Tjernsberg

Det første kontorlokalet Statistisk sentralbyrå hadde i Kongsvinger 1961. De første 13 som ble ansatt, arbeidet i bygget som tidligere hadde huset Hedemarkens Amtstidende. Utsnitt fra flyfoto tatt i 1963 utlånt av Historielaget.

Første juni 1961 etablerte Statistisk sentralbyrå seg med 13 medarbeidere i Kongsvinger. I 2021 er byrået blant de aller største arbeidsgiverne i byen med 303 ordinært ansatte, men det tok 45 år å samle alle under ett tak i 2006.

Vansker med rekruttering av tilstrekkelig god og stabil arbeidskraft til bearbeiding av materialet fra Folke- og boligtelling 1960 var en viktig årsak til at SSB for første gang i 1961 så seg tjent med å føre arbeidsoppgaver ut av Oslo. Hensynet til kontorplassituasjonen spilte også en stor rolle. Hel eller delvis utflytting av statsinstitusjoner ble dessuten satt på det politiske sakskartet allerede i 1960.

Det var mange slags meninger om utflytting av statsinstitusjoner fra Oslo. I Byråpraten nummer 1-2 1964 ble dette tatt opp…og den gang var det få som ville flytte med. Men flytting ble det uansett!

Fram til det første bygget i Oterveien sto klart i 1987, var byråets ansatte lokalisert en lang rekke ulike steder i Kongsvinger sentrum.

Folketellingen 1960

Byråets virksomhet i Kongsvinger startet i forbindelse med gjennomføringen av Folke- og boligtellingen 1960. Da ble det opprettet midlertidige revisjons- og kodegrupper i Stavanger, Trondheim og Bodø, og punchegruppe i Kongsvinger. Den fikk plass i de ledige lokalene hvor avisen Hedemarkens Amtstidene hadde hold til.

Også i forbindelse med Folke- og boligtellingen 1970 ble det etablert slike lokale grupper, men det var bare virksomheten i Kongsvinger som ikke ble lagt ned så snart tellingene var ferdig bearbeidet.

Flytting og utvidelser

Etter at folketellingen for 1960, var ferdig håndtert, flyttet SSB inn i Danneviggården; også den i Kongsvinger sentrum, men på stasjonssiden. I 1964 ble kommunene Brandval, Vinger og Kongsvinger slått sammen til storkommunen med navnet Kongsvinger. Storkommunens ordfører, Nordval Strand, ble oppnevnt til tilsynsmann. Han skulle være bindeledd mellom virksomheten i Kongsvinger og «Byrået i Oslo. På dette tidspunktet hadde avdelingen fått flere oppdrag; blant annet punch for NRK, NSB. Så kom det oppdrag fra Skattedirektøren.

Materialet kom fra alle kriker og kroker i hele landet via jernbanen. Det var pakket i store kolli som veide 200 kilo eller mer.

I 1967 flyttet SSB nok en gang; inn i nyere, større og lysere lokaler i fjerde etasje i Tømmeraasbygget ved Kongsvinger stasjon. Det var blant annet nødvendig fordi staben ble utvidet med fire kvinner. Nå var de 17.

Til Jordbrukstellingen i 1969 flyttet SSB inn i nye lokaler i Oscarsgate og etter hvert flere andre steder i det moderniserte bysenteret på stasjonssiden og festningssiden av byen. SSB-ansatte hadde kontorer i det tildigere administrasjonsbygget til Dyno industrier, i 2.og 3. etasje i Gullsmed Kristoffersen(?), Moen-bygget, Nylænderhuset og i underetasjen til reisebyråmannen – Reidar Benterud sin villa i Lia. Byrået har holdt til i Fjellgata, Jernbanegata, Engensgate, Glommengata, Digerudveien, Kurudveien osv. På det meste var SSB lokalisert på 6 ulike adresser i byens sentrum. Samtidig!!

I 1973 dro redaktøren av Byråpraten på en ekspedisjon til Kongsvinger  for å besøke dem som arbeidet i byråets sentral for dataoverføring. Hvordan hadde de der ute i provinsen? Ganske bra, var konklusjonen.

Fra starten

Fra starten og fram til midten av 1970-tallet var det SSBs ledelse som bestemte omfanget og tempo i plassering av arbeidsoppgaver i Kongsvinger. I denne perioden var det særlig snakk om rutinepregede oppgaver, både for SSB og for andre statsinstitusjoner.

Fra midten av 1970-tallet ble SSB trukket aktivt inn i myndighetenes arbeid med å dempe presset på arbeidsmarkedet i Oslo og skape ny virksomhet utenfor hovedstaden. De nye signalene fra myndighetene i 1974-1975 påla SSB å yte bidrag til distriktsutbyggingen som forutsetning for å få nye stillinger. Nå ble også faglig mer krevende og kvalifisert arbeid overført til Kongsvinger. En utredning om prinsippene for den framtidige arbeidsdelingen mellom Oslo og Kongsvinger forelå i 1978, og en konkret overføringsplan ble vedtatt i 1981. I 1983 ble imidlertid kravene til utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo tonet ned i et rundskriv fra Kommunaldepartementet.

Det første bygget i Oterveien

En særdeles viktig begivenhet var fullføring og innflytting i SSBs eget bygg i Kongsvinger i 1987. Dette første, store nybygget i Oterveien på Rasta ble reist i årene 1985 til 1987 av Statens bygge- og eiendomsdirektorat på vegne av Finansdepartementet for SSB. Arkitekter var Arkitektkontoret Knudsen, Penzen og Moe MNAL og sivilarkitekt Jørgen Motzfeldt MNAL. Hovedentreprenør var de lokale bedriftene A/F Fjeld – Eriksen.

Bygget skulle samle alle daværende og kommende ansatte under samme tak, men etter hvert ble det trangt om saligheten.

Derfor måtte noen flytte inn i paviljongene oppe i skogkanten; til daglig kalt “brakkene”. Blant andre huserte Bedrifts- og foretaksregisteret (Bof) her.

To nye fløyer

I 2004 begynte byggingen av to nye fløyer i tilknytning til SSB-huset i Oterveien. Det nye kontorbygget skulle ikke gi plass til nye ansatte, men samle alle ansatte ved SSB under ett tak. Målet var å skaffe husrom til alle dem som huserte i de midlertidige paviljongene.

– Med det nye kontorbygget vil samtlige ansatte ved SSB i Kongsvinger få permanente kontorplasser som tilfredsstiller dagens krav til moderne kontormiljø, fortalte prosjektleder Hans Østvold i Statsbygg, som var byggherre for prosjektet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Den nye bygningen var på totalt 2500 kvadratmeter fordelt på to fløyer og ble knyttet til eksisterende bygning. Bygget ble oppført i stål og prefabrikkerte elementer. Fasadematerialet er i tegl og glass og skulle harmonere med den eksisterende bygningsmassen fra 1987. Det ble bygget over tre plan. I kjelleretasjen ble det lagt til rette for møterom og trimrom, mens de to øvrige etasjene rommer 100 nye kontorplasser og en utvidet kantine med 150 sitteplasser.

Den nye og høyloftede kantina skulle blir en sentral og trivelig møteplass i bygget. Derfor ble byggets grunnstein lagt ned her av administrerende direktør Øystein Olsen i SSB og administrerende direktør Øivind Chistoffersen Statsbygg i mars 2005

Messingskrinet

Grunnsteinen er egentlig et messingskrin inneholdende Olsens tale for anledningen, program og gjesteliste for markeringen. I tillegg inneholder det et fargetrykk av Norges riksvåpen, myntsett for 2004 og årets frimerker, et eksemplar av Aftenposten og avisa Glåmdalen, årsmeldingen til SSB for 2004, boken “Minifakta om Norge”, en SSB-pin samt plantegningene for nybygget. Fortsatt ligger skrinet med det rare i godt gjemt under golvet i den nye kantina.

Med nybygget på plass i 2006 var brakkelivet slutt, og alle ansatte endelig samlet under ett tak…Da hadde det gått 45 år siden starten i 1961.

Bygget blir solgt

«Bygget i Kongsvinger solgt – leiekontrakten videreføres», het det i tittelen på Byrånettet 7. juni 2019.

Administrasjonsdirektør, Bjørnar Gundersen, kunne opplyse at Statsbygg hadde solgt bygget som SSB benytter i Kongsvinger, Oterveien 23, til Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).
SSBs leiekontrakt videreføres og salget vil ikke få konsekvenser for de ansatte i Kongsvinger.

– Utgangspunktet er at kvaliteten på driften av bygget skal opprettholdes og at vedlikehold, parkering med videre blir som nå, poengterte Gundersen

Kontrakten ble signert 5. juni og formell overtagelse gjelder fra samme dato.

Leiekontrakten med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) varer til 2025. Foreløpig er det ikke avgjort hva situasjonen blir når vi kommer dit. Flere muligheter er til vurdering, men at Statistisk sentralbyrå blir i Kongsvinger er det neppe tvil om.

De første lokalene:

1 Det første kontorlokalet Statistisk sentralbyrå hadde i Kongsvinger 1961. De første 13 som ble ansatt, arbeidet i bygget som tidligere hadde huset Hedemarkens Amtstidende. Utsnitt fra flyfoto tatt i 1963.
2. Søstrene Birgit Sandberg og Oddlaug Dahl foran Danneviggården. Hit flyttet SSB da de første lokalene ble for små. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
3 I Digerudveien har byrået hatt kontorplasser. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
4 SSB-kontorer var det også i avishuset til Glåmdalen i Engens gate. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
5 Tømmeraasbygget i Glommengata. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
6 Fjellgata nr. 5 på festningssiden av Kongsvinger. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
7 Fjellgata nr. 2. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
8 Høyblokka i Glommengata. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
9 Lokalene i Oscarsgate. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
10 Det var mange SSB-ansatte i kontorbygget i Jernbanegata. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
11 Snaresenteret. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg

Bygget i Oterveien:

12 Grunnarbeidene i Oterveien er i gang.
13 Parkeringsplassen tar form.
14 Storstua reiser seg.
15 Bygging pågår.
16 Statistisk sentralbyrå har fått sitt eget hus.
17 SSB-huset i Oterveien var stort og fikk 3 fløyer.
18 Petter Jakob Bjerve taler ved åpningen av SSB-huset i 1987.
19 Ordfører i Kongsvinger og fødselshjelper for SSB-etablering i byen, Norvald Strand.
20 Fornøyde sjefer samlet i et av kontorene i byråets nye bygg i Oterveien. Fra venstre Gisle Skancke, sentralbanksjef Hermod Skånland, administrerende direktør i SSB Arne Øien og tidligere adm. dir. i SSB Petter Jakob Bjerve.
21 Prominente herrer samlet foran det nye bygget i Oterveien. Representanter for Statsbygg, Arkitektkontoret Knudsen, Penzen og Moe MNAL og sivilarkitekt Jørgen Motzfeldt MNAL. Fra hovedentreprenøren de lokale bedriftene A/F Fjeld – Eriksen samt SSB direktør Arne Øien og Gisle Skancke fra SSB.
22 Gløggservering i resepsjonen i SSB-bygget i Oterveien. Trolig første arbeidsdag i nyhuset.
23 Paviljongene på tennisbanen bak SSB-bygget i Oterveien.
24 Bygging av to nye fløyer i Oterveien er i gang. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
25 Kran-dans rundt nybygget. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
26 Tunge løft. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
27 Bygget vokser i høyden. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
28 Byggingen fortsetter. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
29 Grunnsteinen i nybygget legges ned under golvet i den nye kantina mellom gamle og nye fløyer. Administrerende direktør Øystein Olsen, SSB til høyre og administrerende direktør Øivind Christoffersen, Statsbygg. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
30 Nybygget tar form. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
31 Tak og vegger er på plass. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
32 En liten «andedam» ble det også plass til. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
33 Ferdig! Og endelig kunne alle ansatte som hadde holdt til i paviljongene, flytte inn under samme tak som de andre. Da hadde det gått 45 år siden den spede begynnelsen. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg

Byråfolk i SSB Kongsvinger:

34 Halvard Skiri nærmest kamera, Asbjørn Wethal og Jan Byfuglien borterst, nyter utsikten fra høyblokka som huset mange SSB-ere før flyttingen til nybygget i Oterveien.
35 Resepsjonen 1996: Tove Lindstad, Britt Thrane og Unni Bjørklund.
36 Korrekturpar: Sigrun Sjørbotten og Else Berntzen.
37 Landbrukstellere: Ole Rognstad, Anne Løvberget, Per Schøning og Atle Ruud.
38 Velferdsforeningen’s styre. Fra venstre Jan Byfuglien, Torill Vangen, Bjørn Kjensli, Yngvar Holm og Lillian Benterud. Årstall usikkert.
39 Festmusikere: Fra venstre Sindre Børke, Johan Kristian Tønder og Willy Jordet med gitar.
40 Noen av datafangerne i catigruppa. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
41 Grillfest i bakgården i Oterveien. Fra venstre Per Olav Løvbak, Elsa Antonie Rundgren, skjult Eyvind Stenbekken, Rachel Nygård (nå: Snekkerbakken), Heidi Dragonmoen, Torill Seigerud, Abdilatif Jabri og Karin Wang.
42 En gruppe SSB-ere fanget med kamera en høstdag i Kongsvinger. Årstall usikkert.
43 Gunn Delbekk – venstrehåndspunch.
44 Gruppebilde SSB-ansatte utenfor SSB-bygget i Oterveien 2017. Fra venstre: Tore Eig, Samuel Abonyo, Jo André Torp, Natalia Naberezhneva, Jinghui Geng Lysen, Fitim Mustafa, Astri Berrefjord, Thorleiv Valen, Anne Marte Krogsrud og Manju Chaudhary. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
45 Ordfører Sjur Strand i Kongsvinger og administrerende direktør i SSB Christine Meyer i resepsjonen i SSB Kongsvinger 2015. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
46 Administrerende direktør Christine Meyer og finansminister Siv Jensen møtte de ansatte 2016. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
47 Dyktige SSB-ere fikk miljøpris: Prisvinnerne med prisen, to giraffer. Fra venstre Peder Gjølstad Røhnebæk, Lene Skyrudsmoen, Bjørn Thorsdalen, Trude Melby Bothner, Eirik Knutsen, Berit Storbråten og Mona Irene Andersen Engedal. Trond Sandmo var ikke tilstede. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
48 Helge Hansen arbeidet mange år i SSB-huset i Oterveien. Han ble liksom Statsbygg personlig. Her fanget med kamera i et av de tekniske rommene i huset i 2016. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
49 I forbindelse med 200-årsmarkeringen til Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat fikk SSB i Kongsvinger besøk, heder og godord. Fra venstre Helge Hansen (Statsbygg), Monica Skeimo (Statsbygg) og Svein Erik Børslungen (SSB). Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
50 Arbeiderpartipolitikeren, Hadia Tajik, besøkte SSB i Kongsvinger i 2017. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
51 Avdelingsdirektør Per Morten Holt med visjon på boks. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
52 Åpent møte med meninger om mangt 2019. Fra venstre Anne Karine Stensvik, Kåre Vassenden og Anders Sønstebø. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
53 Åpent møte om alle slags saker og spørsmål 2019. Mange ville snakke direkte med direktøren. Fra venstre Jørn K. Undelstvedt, Geir Axelsen og Marianne Vik Dysterud. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
54 Lisa Wold Eriksen fra Kongsvinger får representere de nye generasjonene som har inntatt høyborgen til SSB i byen ved Glommakneet. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg
55 Grethe Elgåen til venstre og Mona Paulsrud kan begge se tilbake på 50 års arbeid ved Statistisk sentralbyrå i Kongsvinger. Foto: Torbjørn A. Tjernsberg