Vedtekter for Kongsvinger-Vinger historielag

§ 1: Formål

Kongsvinger-Vinger historielag har til formål å arbeide med lokalhistorisk stoff. Dette kan blant annet gjøres ved å:

registrere og ta vare på skriftlig og muntlig kildematriale og fotografier,
merke gamle ferdselsveier, boplasser, fangstplasser, skanser og lignende,
fotografere og tegne av gamle bygninger og landskap før omdisponering og utbygging finner sted,
arrangere møter med foredrag, utgi hefter og drive kursvirksomhet.

§ 2: Styret

Laget skal ha et styre på 6 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Leder velges særskilt for 2 år. Styrets øvrige medlemmer, 3 vara-medlemmer, 2 revisorer og en valgkomité på 3 medlemmer velges også for 2 år. Styret konstituerer seg selv. Det er anledning til gjenvalg.

§ 3: Årsmøte

Årsmøtet holdes i januar-februar. Styret innkaller med minst 14 dagers varsel.

Årsmelding og regnskap må legges fram på møtet. Stemmerett på årsmøtet har alle som har betalt kontingent siste år. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 medlemmer er til stede. Årsmøtet velger leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité.

§ 4: Ekstraordinært årsmøte

Når flertallet i styret eller minst 10 medlemmer krever det, innkalles det til ekstraordinært årsmøte.

§ 5: Kontingent

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet.

§ 6: Endring av vedtektene

Endringene i ovennevnte vedtekter kan bare skje på ordinært årsmøte og må ha 2/3 flertall. Forslag til endring må følge innkalling.

§ 7: Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare skje ved 2/3 flertall på årsmøtet. Årsmøtet avgjør ved vanlig flertall hvordan lagets midler da skal disponeres.